Get Adobe Flash player

Regulamin i polityka prywatności
serwisu internetowego zulamol.pl

 

 1. Niniejszy Regulamin wraz z polityką prywatności określa ogólne zasady funkcjonowania serwisu internetowego zulamol.pl wydawanego przez Agnieszkę Wołowiec, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Zula Mol, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grenady 11m31, 01-154 Warszawa, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej zwaną dalej „Organizatorem”.
 2. Korzystanie z serwisu zulamol.pl jest bezpłatne i nie wymaga logowania.
 3. Serwis zulamol.pl jest skierowany do rodziców, opiekunów oraz dzieci (Użytkownicy) szukających ciekawych, oryginalnych, polskich bajek, książek, wierszyków, propozycji gier i zabaw dla dzieci. W przypadku osób niepełnoletnich do korzystania z serwisu niezbędne jest uzyskanie przez tę osobę stosownej zgody rodziców/opiekunów prawnych oraz akceptacji przez nich postanowień niniejszego Regulaminu. Serwis ma na celu stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka, przede wszystkim poprzez kontakt z bajkami i zabawami edukacyjnymi dla małych dzieci. W ramach serwisu istnieje również możliwość zamówienia wybranych książek z oferty Organizatora, na zasadach szczegółowo określonych w zakładce „Kup książkę”. Informacje, publikowane na stronach serwisu, służą tylko i wyłącznie celom informacyjnym i nie są równoznaczne z poradą specjalisty z danej dziedziny.
 4. Organizator udostępnia serwis zulamol.pl wszystkim Użytkownikom publicznej sieci Internet, w szczególności w celu umożliwienia zapoznania się z opublikowanymi w ramach serwisu zulamol.pl informacjami, nawiązywania i podtrzymywania kontaktów z innymi użytkownikami serwisu, umieszczania w serwisie samodzielnych utworów (np. prac plastycznych, zdjęć).
 5. Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu zulamol.pl każdy Użytkownik powinien zapoznać się z niniejszym Regulaminem. W przypadku braku akceptacji warunków niniejszego Regulaminu Użytkownik powinien zaprzestać korzystania z serwisu. Korzystając z serwisu Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 6. W przypadku, gdyby Użytkownik serwisu zulamol.pl chciał korzystać z możliwości umieszczenia w serwisie w zakładce „Bajkowa Galeria” swoich własnych prac należy je wysyłać drogą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.
 7. Organizator dokłada wszelkich starań, by dane i informacje publikowane w serwisie zulamol.pl były aktualne i zgodne ze stanem faktycznym, nie ponosi jednak odpowiedzialności za aktualność, dokładność i kompletność publikowanych materiałów. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany informacji zawartych w serwisie w dowolnej chwili, bez obowiązku informowania o tym użytkowników.
 8. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z serwisu zulamol.pl w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za sposób, w jaki korzysta z serwisu oraz za zamieszczane przez siebie w serwisie materiały.
 9. Organizator świadcząc usługę, o której mowa w pkt. 3 powyżej, kieruje się zasadami ochrony prywatności Użytkowników, ochrony gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o Użytkownikach serwisu oraz bezpieczeństwa przechowywanych danych. Wszelkie informacje dotyczące Użytkowników serwisu zulamol.pl przechowywane w bazach danych serwisu są przechowywane i przetwarzane przez Organizatora z zachowaniem adekwatnych środków bezpieczeństwa (spełniających wszystkie wymagania polskiego prawa), w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez użytkownika zezwolenia i zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 02.101.926 z poz. zm.). Organizator umożliwia użytkownikom sieci Internet dokonywanie samodzielnej decyzji w zakresie korzystania z serwisu i zakresu takiego korzystania, w tym przekazywanych Organizatorowi informacji o sobie. Wszyscy użytkownicy mają możliwość dostępu do wszystkich usług serwisu zulamol.pl bez konieczności rejestracji i podawania informacji o sobie, zaś jedynie niektóre usługi (np. możliwość przesłania własnej pracy do zakładki „Bajkowa Galeria”) mogą wymagać podania dodatkowych informacji o sobie (np. imię i wiek Użytkownika).
 10. Internetowa przeglądarka stosowana przez Użytkownika sieci Internet może być wyposażona w opcję przechowywania plików tekstowych (ang. "cookies"), które serwer zapisuje na dysku urządzenia końcowego Użytkownika, dzięki czemu będzie mógł go "rozpoznać" przy ponownym połączeniu. W plikach "cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych, w szczególności tych wymagających autoryzacji oraz ułatwiające aktywne korzystanie z wszystkich usług dostępnych w ramach serwisu bez konieczności każdorazowego logowania. Zawartość plików „cookies” nie daje możliwości identyfikacji danego Użytkownika. Za pomocą plików „cookies” nie są również przetwarzane ani przechowywane dane osobowe. „Cookies” w żaden sposób nie niszczą systemu w komputerze Użytkownika ani nie wpływają na jego sposób działania, w szczególności nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Użytkowników ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcje umieszczania plików „cookies” na jego urządzeniu końcowym, przy czym należy mieć na uwadze, że czynność ta może spowodować utrudnienia czy wręcz uniemożliwić korzystanie z niektórych usług serwisu internetowego zulamol.pl. Jednocześnie, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za stosowanie plików „cookies” na innych stronach internetowych dostępnych dla Użytkowników poprzez linki umieszczone na stronach serwisu zulamol.pl.
 11. W serwisie zulamol.pl oprócz plików „cookies” mogą być również zbierane, zgodnie z ogólnymi zasadami połączeń realizowanymi w sieci Internet, adresy IP Użytkowników, gromadzone na podstawie logów dostępowych. Wykorzystywane są one w celach technicznych, związanych z administracją serwerów oraz podobnie jak pliki „cookies” - w celach statystycznych oraz w celu poprawy funkcjonowania serwisu zulamol.pl. Adresy IP mogą być udostępnione na żądanie organom prawnym w myśl przepisów prawa, w tym art. 15 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).
 12. Użytkownicy serwisu zulamol.pl mogą przesyłać na podany przez Organizatora adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. samodzielnie stworzone rysunki, które będą zamieszczone w zakładce „Bajkowa Galeria”. Organizator, jako podmiot dostarczający jedynie platformy technicznej, umożliwiającej Użytkownikom umieszczanie w niej w/w materiałów skierowanych do szerokiego kręgu odbiorców sieci, nie odpowiada za zgodność tych treści w szczególności z obowiązującymi przepisami prawa, normami etycznymi, czy też internetową etykietą. Organizator nie weryfikuje zamieszczanych materiałów pod kątem ich zgodności z przepisami prawa, w szczególności z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Użytkownik lub odpowiednio rodzic/opiekun prawny Użytkownika małoletniego przesyłający w/w materiały do zamieszczenia w zakładce „Bajkowa Galeria” rozpowszechniają je na własną odpowiedzialność i są wyłącznie odpowiedzialne za wszelkie naruszenia obowiązujących przepisów prawa oraz roszczenia osób trzecich z tytułu naruszenia praw tych osób. Organizator nie ponosi również odpowiedzialności za nieautoryzowane wykorzystanie przez osoby trzecie umieszczonych w serwisie zulamol.pl utworów. Wszelką odpowiedzialność z tego tytułu ponosi Użytkownik.
 13. W serwisie zulamol.pl zabronione jest publikowanie, w tym poprzez przesłanie Organizatorowi w celu zamieszczenia w serwisie zulamol.pl, jakichkolwiek materiałów, które są sprzeczne z prawem polskim i międzynarodowym, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej lub propagujących przemoc. Niedopuszczalne jest również publikowanie, w tym poprzez przesłanie Organizatorowi w celu zamieszczenia w serwisie zulamol.pl, materiałów zawierających treści pornograficzne, treści nieetyczne lub powszechnie uznawane za naganne moralnie i społecznie oraz naruszające podstawowe zasady etykiety.
 14. Zabronione jest ponadto publikowanie w serwisie zulamol.pl, w tym poprzez przesłanie Organizatorowi w celu zamieszczenia w serwisie zulamol.pl, wszelkich treści: zawierających materiały chronione prawem autorskim bez zgody autora; promujących, zachęcających lub oferujących instrukcje dotyczące nielegalnej działalności (np. hakerstwa); zawierających nielegalne oprogramowanie, informacje lub inne materiały zawierające szkodliwe lub niszczące elementy (np. wirusy, "konie trojańskie"); powszechnie uznawanych jako SPAM (w tym wielokrotne wstawianie treści z pojedynczymi słowami lub duże ilości pustych wierszy, rozpoczynanie kilku identycznych tematów na forum, itp.); zawierających ukryte lub jawne przekazy reklamowe.
 15. W przypadku, gdyby zamieszczone przez Użytkownika serwisu zulamol.pl materiały (treści) były sprzeczne z postanowieniami z pkt. 13 i/lub 14 Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania ich w każdym czasie, bez wcześniejszego powiadomienia ani też wyjaśnień dla Użytkownika.
 16. Każdy Użytkownik korzystający z serwisu zulamol.pl jest uprawniony do poinformowania Organizatora o naruszeniu zasad niniejszego Regulaminu poprzez wysłanie informacji elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. lub listownie na adres Zula Mol 01-154 Warszawa, ul. Grenady 11m31.
 17. Użytkownik lub odpowiednio rodzic/opiekun prawny Użytkownika małoletniego oświadcza, iż wszelkie przesyłane przez niego i zamieszczane w serwisie materiały (w szczególności rysunki, prace plastyczne, zdjęcia), są wolne od jakichkolwiek wad prawnych i nie naruszają żadnych praw osób trzecich oraz mogą być wykorzystywane w serwisie zgodnie z niniejszym Regulaminem. Ponadto Użytkownik lub odpowiednio rodzic/opiekun prawny Użytkownika małoletniego zapewnia, iż materiały 1/ są przejawem jego oryginalnej twórczości o indywidualnym charakterze, 2/ nie naruszają praw osób trzecich, nie są obciążone prawami osób trzecich, osoby trzecie nie zgłaszają w tym zakresie żadnych roszczeń, 3/ uzyskał wszelkie zezwolenia i/lub zgody prawem wymagane (w tym na wykorzystywanie wizerunku osób uwidocznionych na materiałach) na korzystanie z tych materiałów, o ile są one konieczne lub potrzebne dla ich wykorzystywania w ramach serwisu zulamol.pl. Organizatorowi przysługuje prawo weryfikacji powyższych oświadczeń, w szczególności poprzez zażądanie przedstawienia przez Użytkownika potwierdzenia posiadanych praw oraz uzyskanych zgód osób trzecich. W przypadku, gdyby oświadczenia, o których mowa powyżej okazały się niezgodne ze stanem faktycznym i/lub prawnym całkowitą odpowiedzialność z tego tytułu ponosi Użytkownik lub odpowiednio rodzic/opiekun prawny Użytkownika małoletniego, który takie materiały zamieścił w serwisie, zaś w przypadku, gdyby Organizator poniósł z tego tytułu jakąkolwiek szkodę osoba ta zobowiązuje się do jej niezwłocznego naprawienia w całości.
 18. Korzystanie z utworów, informacji, danych umieszczonych w ramach serwisu zulamol.pl nie oznacza dla Użytkowników nabycia do nich jakichkolwiek praw. Użytkownik może korzystać z tych utworów jedynie w zakresie dozwolonym przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.). Poza określonymi w tych przepisach przypadkami, zabronione jest kopiowanie utworów lub ich części oraz ich udostępnianie publicznie poza przypadkami wyraźnie dopuszczonymi w w/w przepisach.
 19. Użytkownicy lub odpowiednio rodzic/opiekun prawny Użytkownika małoletniego serwisu zulamol.pl poprzez publikowanie w serwisie zulamol.pl, w tym poprzez przesłanie Organizatorowi w celu zamieszczenia w serwisie zulamol.pl, materiałów upoważniają Organizatora do bezpłatnego wykorzystywania tych materiałów bez ograniczeń terytorialnych i czasowych w następującym zakresie: 1/ utrwalanie i zwielokrotnianie drukiem lub podobną techniką, w tym fotokopiowanie i mikrokopiowanie; 2/ wydawanie (publikowanie) i rozpowszechnianie we wszystkich wydaniach, niezależnie od formy, standardu, systemu lub formatu, bez ograniczenia liczby nakładów, wydań oraz egzemplarzy; obejmuje to także prawo do częściowego lub całkowitego przedruku (przed i po produkcji), w tym na fotokopiach, mikrokopiach i mikroreprodukcjach, a także prawo do powielania w inny sposób; 3/ wprowadzanie do pamięci komputera i sporządzanie kopii takich zapisów dla potrzeb eksploatacji trwałe lub czasowe zwielokrotnianie komputerowego zapisu w całości lub części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie; 4/ wykorzystywanie dla celów marketingowych, w tym reklamy, promocji, oznaczenia lub identyfikacji Organizatora oraz podmiotów przez niego upoważnionych, ich produktów i usług oraz innych przejawów ich działalności, a także przedmiotów ich własności; obejmuje to również utrwalanie i zwielokrotnianie poligraficzne oraz wykorzystywanie tych utrwaleń zgodnie z postanowieniami niniejszego pkt. 19; utrwalenie audiowizualne jakąkolwiek techniką, niezależnie od standardu, systemu i formatu; nadanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przy pomocy jakichkolwiek środków technicznych niezależnie od standardu, systemu lub formatu, w tym nadawanie za pośrednictwem satelity; retransmisję przewodową lub bezprzewodową przy pomocy jakichkolwiek środków technicznych, w tym nadawanie za pośrednictwem satelity; wyświetlanie lub publiczne odtwarzanie utrwaleń sporządzonych zgodnie z postanowieniami niniejszego pkt. 19; nagrywanie na urządzeniach służących do wielokrotnego odtwarzania za pomocą nośników dźwięku i obrazu, w tym powielania, rozpowszechniania i odtwarzania nagrań, przekazywanie, odtwarzanie i emitowanie w audycjach w środkach masowego przekazu, po utrwaleniu na nośnikach dźwięku i/lub obrazu 5/ publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym w tym w dowolnych elektronicznym, cyfrowym itp. kanale komunikacji publicznej oraz rozpowszechniania każdego utworu poprzez wprowadzanie utworu do obrotu, publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, nadawanie (we wszystkich technikach, w tym: przewodowo lub bezprzewodowo, naziemnie lub satelitarnie), reemitowanie, wprowadzenie do pamięci komputera albo innego urządzenia elektronicznego umożliwiającego komunikowanie, zarówno w sieci przewodowej lub bezprzewodowej, zamkniętej, jak i dostępnej po spełnieniu określonych warunków, powszechnie dostępnej i udostępnianej w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do utworu w miejscu i czasie przez siebie wybranym we wszystkich technikach i technologiach, w tym telekomunikacyjnych, m.in. SMS, IVR, WAP i MMS. 6/ wprowadzanie do obrotu, rozpowszechnianie egzemplarzy oraz ich kopii sporządzonych zgodnie z powyższymi postanowieniami. Autor danego utworu (treści) udziela Organizatorowi na podstawie niniejszego postanowienia zezwolenia na korzystanie z zależnych praw autorskich na wszystkich polach eksploatacji wymienionych powyżej, o ile dla eksploatacji w/w treści na tych polach konieczne lub potrzebne albo wymagane jest stworzenie utworu zależnego, a także zezwolenia na udzielenie wzajemnego i równoczesnego lub samodzielnego opracowania, przeróbki, adaptowania części lub całości, w tym przez nadawanie im różnego rodzaju form (zmienionej, skróconej, poszerzonej lub skondensowanej) z prawem do reprodukowania na nośnikach zapisu (dyskietce, karcie z pamięcią, diapozytywie, slajdzie, mikrofilmie, fotokopii, mikroreprodukcji, nośniku CD, nośniku DVD itp.) oraz z prawem do wykorzystania na nośnikach dźwięku i obrazu. Użytkownik udziela także Organizatorowi zezwolenia na udzielanie dalszych licencji w zakresie nabytych zgodnie z niniejszym pkt. 19 praw do w/w materiałów.
 20. Organizator zastrzega sobie prawo bez uprzedniego zawiadamiania do:
  - zmiany funkcjonalności serwisu zulamol.pl w każdym czasie;
  - czasowego zawieszania działania serwisu zulamol.pl;
  - trwałego wyłączenia serwisu zulamol.pl bez archiwizowania zamieszczonych przez Użytkowników materiałów;
  - usunięcia dowolnej treści (np.: zdjęcia, rysunku, pracy plastycznej) bez wcześniejszego powiadomienia ani też wyjaśnień dla Użytkownika, w przypadku złamania przepisów prawa i/lub zasad niniejszego Regulaminu;
  - blokowania dostępu do serwisu zulamol.pl poprzez zablokowanie adresu IP Użytkownika;
 21. Reklamacje dotyczące funkcjonowania serwisu zulamol.pl lub informacje dotyczące naruszeń niniejszego Regulaminu powinny być zgłaszane pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. , lub listownie na adres: Zula Mol 01-154 Warszawa, ul. Grenady 11m31 Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 30 dni od otrzymania reklamacji i wysłane w takiej samej formie jak nadana przez zgłaszającego reklamację na jego adres wskazany w reklamacji.
 22. Ze względu na stały rozwój technologii internetowej, zmiany ustawodawcze w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój serwisu zulamol.pl Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie, w tym polityce prywatności serwisu zulamol.pl. O każdej zmianie Regulaminu Organizator powiadomi Użytkowników serwisu zulamol.pl w terminie co najmniej 14 dni przed jej wejściem w życie. Korzystanie przez Użytkownika ze stron serwisu internetowego zulamol.pl po wprowadzeniu zmian w Regulaminie czy też polityce prywatności będzie równoznaczne z wyrażeniem przez niego zgody na wprowadzone zmiany i nie wymaga odrębnej zgody.
 23. Niniejszy Regulamin i polityka prywatności serwisu zulamol.pl wchodzą w życie z dniem opublikowania na stronie tj. 08.11.2012 roku.

 

kupujnasze logo